Regulamin

REGULAMIN

W niniejszym regulaminie strony internetowej www.fabrykarchitektury.pl zawarte zostały informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, sposobu składania zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy na odległość, szczegółów realizacji zawartej umowy, form i sposobu świadczenia usług oraz dostawy oraz płatności za usługi i dostępne produkty w sklepie internetowym, procedur odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego.

1. DEFINICJE

1.1. Administrator/Sprzedawca – Fabryka Architektury Ewa Czerwińska z siedzibą w Szamotułach /64-500/ ul. Dworcowa 39 lok. 204; NIP: 693-196-28-62; REGON: 022118150; email: kontakt@fabrykarchitektury.pl; tel. +48 607990201

1.2. Strona – witryna internetowa www.kursy.fabrykarchitektury.pl

1.3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.kursy.fabrykarchitektury.pl i prowadzony przez Administratora

1.4. Użytkownik/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu

1.5. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale korzystająca z Usługi lub Produktu w sposób niezwiązany z zawodowym charakterem jej działalności gospodarczej

1.6. Usługa:

1.6.1. Konsultacje – usługi związane z konsultacjami i poradami z dziedziny architektury, urbanistyki, renowacji i konserwacji zabytków, kształtowania i zagospodarowania przestrzeni, architektury krajobrazu, aranżacji i projektowania wnętrz, analizy przepisów, norm, ustaw, rozporządzeń oraz edukacja z zakresu kompozycji przestrzennej, malarstwa, rysunku, zieleni, historii architektury i urbanistyki oferowane oraz realizowane w formie zarówno on-line, jak i stacjonarnej

1.6.2. Szkolenia – usługi związane z prowadzeniem wykładów i prelekcji z dziedziny architektury, urbanistyki, renowacji i konserwacji zabytków, kształtowania i zagospodarowania przestrzeni, architektury krajobrazu, aranżacji i projektowania wnętrz oraz edukacja z zakresu kompozycji przestrzennej, malarstwa, rysunku, zieleni, historii architektury i urbanistyki oferowane oraz realizowane w formie zarówno on-line, jak i stacjonarnej

1.6.3. Warsztaty – usługi związane z prowadzeniem praktycznych zajęć z dziedziny architektury, urbanistyki, renowacji i konserwacji zabytków, kształtowania i zagospodarowania przestrzeni, architektury krajobrazu, aranżacji i projektowania wnętrz oraz edukacja z zakresu kompozycji przestrzennej, malarstwa, rysunku, zieleni, historii architektury i urbanistyki oferowane oraz realizowane w formie zarówno on-line, jak i stacjonarnej

1.7. Produkt:

1.7.1. Wytwór myśli intelektualnej – autorska książka, poradnik, folder, grafika, fotografia, szkic, rysunek, obraz

1.7.2. Plik cyfrowy – niezapisane lub zapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe takie, jak: e-book, audiobook, videokurs, podcast, szkolenie on-line, warsztaty on-line, autorskie grafiki oferowane przez Administratora/Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu

1.7.3. Voucher (bon) – bon promocyjny oferowany w formie cyfrowej lub drukowanej dotyczący oferty Sklepu obejmujący zniżki promocyjne na Usługi i Produkty, a także bon podarunkowy o określonej wartości na wskazaną Usługę lub Produkt, zgodnie z obowiązującą aktualną ofertą Sklepu

1.8. Kalendarz on-line – udostępniony Użytkownikowi/Kupującemu na potrzeby zapisu na konsultacje kalendarz on-line Administratora/Sprzedawcy

1.9. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie www.kursy.fabrykarchitektury.pl

1.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)

1.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.)

1.12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)

1.13. Umowa – umowa z zakresu świadczenia usług Konsultacji/Szkolenia/Warsztatów oraz sprzedaży Produktu zawarta online pomiędzy Administratorem/Sprzedawcą a Użytkownikiem/Kupującym za pośrednictwem Sklepu

1.14. Formularz Zamówienia – formularz zawierający dane niezbędne do realizacji Zamówienia

1.15. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika/Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy (świadczenia usług lub sprzedaży) z Administratorem/Sprzedawcą

1.16. Serwer – miejsce hostingu domeny kursy.fabrykarchitektury.pl oraz Strony www.kursy.fabrykarchitektury.pl, którego właścicielem i zarządzającym jest cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.


2. INFORMACJE WSTĘPNE

2.1. Oferowane w Sklepie Usługi i Produkty stanowią własność intelektualną Fabryki Architektury Ewy Czerwińskiej, podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w zakresie autorskiego prawa osobistego i majątkowego, w tym także w zakresie zależnych majątkowych praw autorskich), w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z poźn. zm.) i są zgodne z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG.

2..2. Wszystkie Produkty, publikacje, teksty, grafiki i logotypy znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Administratora/Sprzedawcy. Użytkownik/Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Strony, Sklepu oraz zakupionych Produktów i Usług, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych.

2..3. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, rozporządzanie w jakikolwiek sposób, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony przepisami prawa jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie nabytych/zakupionych na stronie Sklepu przez Użytkownika/Kupującego Usług i Produktów jest niedozwolone.

2.5. Nagrywanie przez Użytkowników/Kupujących Usług czy to w formie on-line czy stacjonarnych bez wiedzy i zgody Administratora/Sprzedawcy jest zabronione.

2.6. Naruszenie przez Użytkownika/Kupującego praw autorskich przysługujących Administratorowi/Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną, w tym odpowiedzialnością odszkodowawczą.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Administrator/Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu, przedstawia Użytkownikowi/Kupującemu Usługi i Produkty z możliwością ich zakupu, a także zapewnia możliwość zawarcia Umowy na odległość.

3.2. Usługi i Produkty prezentowane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.3. Wszystkie ceny podane w Sklepie za Usługi są wyrażone w polskich złotych /PLN/ i są cenami brutto /tj. uwzględniają podatek 23% VAT/.

3.4. Wszystkie ceny podane w Sklepie za Produkty są wyrażone w polskich złotych /PLN/ i są cenami brutto /tj. uwzględniają podatek 5% VAT/.

3.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług i Produktów bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika/Kupującego. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych już do realizacji i obowiązuje od momentu pojawienia się nowych cen na Stronie lub poinformowania o nich Użytkownika/Kupującego.

3.6. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania i modyfikacji poszczególnych Usług i Produktów z oferty bez wcześniejszego uprzedzenia, przy czym ma to zastosowanie jedynie do tych Usług i Produktów, które nie zostały jeszcze przyjęte do realizacji.

3.7. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika/Kupującego następujących wymagań technicznych. Wystarczającymi są:

a/ dostęp do sieci Internet,

b/ standardowy system operacyjny (Windows lub IOS),

c/ standardowa przeglądarka internetowa (Chrome 42, Internet Explorer 9, Opera 26, FireFox 34, Safari 9 lub ich nowsze wersje),

d/ aplikacji do odczytywania plików .pdf,

e/ posiadanie aktywnego adresu e-mail,

f/ znajomość podstawowej obsługi oprogramowania i aplikacji niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji on-line (np. zoom, skype itp.).

3.8. W sytuacji, w której korzystanie z Usług i Produktów wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane będą w opisie treści w Sklepie lub w informacji przesłanej e-mailem do Użytkownika/Kupującego.

3.9. Użytkownik/Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem – wymagane jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu do korespondencji i adresu mail, a w przypadku przedsiębiorców także adresu siedziby i numeru NIP.

3.10. Podczas korzystania ze Sklepu zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym dla kogokolwiek, w szczególności poprzez przesyłanie ich za pośrednictwem Formularza Zamówień dostępnych na stronie internetowej Sklepu. Administrator/Sprzedawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia Użytkownikowi/Kupującemu naruszającemu to postanowienie korzystania ze Sklepu i Strony we wszelki możliwy sposób.

4. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Sklep dostępny na stronie internetowej www.kursy.fabrykarchitektury.pl dostępny jest przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.2. Sprzedaż Produktów i świadczenie Usług następuje po wcześniejszym dokonaniu prawidłowego Zamówienia przez Użytkownika/Kupującego.

4.3. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Użytkownika/Kupującego Usług i Produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia (zob. pkt 3.9 Regulaminu). Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie prawdziwych danych Użytkownika/Kupującego oraz akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik/Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.

4.4. Proces składania Zamówienia kończy się poprzez kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie, co jest równoważne ze złożeniem oświadczenia woli Użytkownika/Kupującego prowadzącego do zawarcia z Administratorem/Sprzedawcą umowy:

  1. w przypadku usług – umowa o wykonanie usługi,
  2. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  3. w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

pod warunkiem dokonania nadto zapłaty za Produkt/Usługę przez Użytkownika/Kupującego.

4.5. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.

4.6. Użytkownik/Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu Zamówienia są prawdziwe i kompletne, natomiast Administrator/Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

4.7. Kupujący po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za Zamówienie. Płatność za Zamówienie jest koniecznym warunkiem złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.

5. PŁATNOŚCI

5.1. Płatność za Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu jest dokonywana przelewem elektronicznym przy użyciu systemu płatności internetowych Przelewy24 należących do PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, pośredniczącego w przekazywaniu płatności pomiędzy Użytkownikiem/Kupującym a Administratorem/Sprzedawcą na stronie www.fabrykarchitektury.pl. Do wykonania płatności za Zamówienie niezbędna jest akceptacja regulaminu procesora płatności.

5.2. Dokonując płatności za Zamówienie Użytkownik/Kupujący może skorzystać z kuponów promocyjnych, rabatów oraz innych promocji, jeśli takie będą dostępne na Stronie lub jeśli takimi będzie w stanie się wykazać.

5.3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT przez Administratora/Sprzedawcę, przy czym wystawienie faktury VAT na przedsiębiorcę wymaga podania takiej konieczności w Formularzu Zamówienia.

5.4. Użytkownik/Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres e-mail i bez konieczności złożenia na tej fakturze VAT swojego podpisu.

6. UWAGI DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SKLEPU

6.1. Administrator/Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia w pełni prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wszelkich problemów i awarii, które uniemożliwiają poprawne działanie Sklepu.

6.2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@fabrykarchitektury.pl.

7. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Administrator/Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi/Kupującemu Produkt wolny od wad, jak również wykonać Usługę w sposób należyty.

7.2. Administrator/Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika/Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy Usługa została wykonana w sposób nienależyty. Szczegóły dotyczące rękojmi Administratora/Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

7.3. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Użytkownik/Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Użytkownik/Kupujący może:

a/ złożyć wniosek o obniżenie ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i skierować je bezpośrednio do Administratora/Sprzedawcy tradycyjną pocztą na adres siedziby Administratora/Sprzedawcy lub drogą mailową na adres e-mail: kontakt@fabrykarchitektury.pl (uprawnienie realizowane jeśli wadę nie będzie można usunąć, Produktu nie będzie można wymienić na wolny od wad albo doszło już wcześniej do wykonania uprawnienia z lit. b),

b/ złożyć wniosek o wymianę Produktu na Produkt wolny od wad albo o usunięcie wady, jeśli będzie to fizycznie wykonalne (uprawnienie realizowane w pierwszym rzędzie przed uprawnieniem z lit. a).

7.5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu lub Usługi /np.: kopia faktury, potwierdzenie przelewu, numer zamówienia/, jak również winno zawierać Produkt poddany reklamacji skierowany do Administratora/Sprzedawcy.

7.6. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje o sposobie dalszego postępowania.

7.7. Po wykonaniu przez Administratora/Sprzedawcę zamówionej Usługi, np.: po realizacji konsultacji, szkolenia, warsztatów, Użytkownik/Kupujący będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy.

7.8. Reklamacja ani żądanie zwrotu poniesionych kosztów nie przysługuje Użytkownikowi/Kupującemu, jeżeli nie doszło do realizacji Usługi z winy i zaniedbań po stronie Użytkownika/Kupującego.

7.9. Przy Zamówieniach dokonywanych przez przedsiębiorców, odpowiedzialność Administratora/Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

7.10. Jeśli Umowa zawierana jest z osobą fizyczną i bezpośrednio związana jest z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, to charakter zawodowy tej działalności ustala się w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie PKD wskazanego we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli umowa ma jednak po tych ustaleniach dla takiej osoby charakter zawodowy, nie przysługuje jej prawo do odstąpienia od takiej Umowy tak jak Konsumentowi.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG

8.1. Na konsultacje, szkolenia, warsztaty obowiązują zapisy poprzez stronę Sklepu. W przypadku realizacji Usług w formie stacjonarnej będą określane wiążące terminy lub spotkania indywidualne w bezpośredniej komunikacji mailowej lub telefonicznej.

8.2. Zawarcie Umowy na Usługi następuje po prawidłowym złożeniu zamówienia w Sklepie i sfinalizowaniu płatności.

8.3. Po prawidłowym dokonaniu zakupu z obowiązkiem zapłaty za Usługę, Użytkownik/Kupujący otrzyma od Administratora/Sprzedawcy dostęp do kalendarza on-line, w którym dokona wyboru terminu Konsultacji. Następnie drogą mailową Użytkownik/Kupujący otrzyma potwierdzenie wybranego terminu Konsultacji i fakturę VAT.

8.4. Konsultacje odbywają się w formie video-konferencji, do której to Użytkownik/Kupujący otrzyma link nie wcześniej jak 24h przed planowanym spotkaniem. Na życzenie Użytkownika/Kupującego, Usługa może zostać wykonana telefonicznie, poprzez video-połączenie via Messenger lub Whattsapp. Warunkiem jest konieczność korzystania przez Użytkownika/Kupującego z jednego z następujących urządzeń: komputer, laptop, tablet oraz aplikacji typu: Messenger lub Whattsapp. Nieumiejętność obsługi urządzeń teleinformatycznych przez Użytkownika/Kupującego nie uprawnia go do wnoszenia reklamacji lub zwrotu uiszczonych opłat.

8.5. Konsultacje trwa maksymalnie 60 minut. Cena podana w Sklepie to cena obejmująca ten czas.

8.6. W przypadku, gdy Użytkownik/Kupujący wyraża chęć i potrzebę dłuższego spotkania, koszt Konsultacji liczony jest według obowiązującej stawki cenowej podanej w danym dniu na Stronie Sklepu, za każdą rozpoczętą godzinę spotkania.

8.7. Konsultacje dłuższe niż 60 minut wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Administratorem/Sprzedawcą formy: on-line lub stacjonarnej oraz określenia terminu indywidualnie odpowiadającego obydwu Stronom.

8.8. Na cele realizacji Usługi każdorazowo wymagana jest płatność z góry.

8.9. Konsultacje to forma rozmowy, udzielanie porad, wskazówek, rozwiązywanie dylematów Użytkownika/Kupującego, mogą obejmować wstępną niewiążącą zdalną analizę posiadanych przez Użytkownika/Kupującego dokumentów. Konsultacje nie są związane i nie mogą być traktowane jako wykonanie projektu koncepcyjnego, budowlanego, szkicu, zarysu, szczegółowej analizy terenu, aranżacji wnętrz, opracowania wizualizacji itp., jak również nie oferują występowania w imieniu Użytkownika/Kupującego z pełnomocnictwem czy opracowywaniem wniosków w zakresie planowanej inwestycji. Po zakończeniu Konsultacji, Użytkownik/Kupujący może otrzymać podsumowanie rozmowy drogą mailową, jednakże uzależnione to jest od tematyki spotkania i nie będzie miało miejsca każdorazowo, co także nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Użytkownika/Kupującego. Podsumowanie mailowe objęte jest dodatkową płatnością za każdą rozpoczętą godzinę pracy Administratora/Sprzedawcy spędzoną nad sporządzeniem takiego podsumowania według stawki cenowej podanej w danym dniu na Stronie Sklepu tak jak za godzinę świadczenia Usługi.

8.10. Konsultacje stacjonarne mogą odbywać się:

a/ w siedzibie Użytkownika/Kupującego lub w miejscu inwestycji – stawka godzinowa określona w Sklepie powiększona o koszt dojazdu w obie strony, jednakże nie mniej niż 405zł + 23% VAT,

b/ w siedzibie Administratora/Sprzedawcy – stawka godzinowa określona w Sklepie.

8.11. Użytkownik/Kupujący może zrezygnować z umówionej Konsultacji i odstąpić od Umowy w terminach wskazanych i na zasadach określonych poniżej, po uprzednim mailowym poinformowaniu Administratora/Sprzedawcy:

a/ w terminie powyżej 7 dni przed umówioną datą spotkania Administrator/Sprzedawca zwróci Użytkownikowi/Kupującemu 75% uiszczonej opłaty za Konsultacje,

b/ w terminie 5-6 dni przed umówioną datą spotkania Administrator/Sprzedawca zwróci Użytkownikowi/Kupującemu 50% uiszczonej opłaty za Konsultacje,

c/ w terminie 3-4 dni przed umówioną datą Administrator/Sprzedawca zwróci Użytkownikowi/Kupującemu 25% uiszczonej opłaty za Konsultacje,

d/ w terminie do 2 dni przed umówioną datą Administrator/Sprzedawca nie zwróci Użytkownikowi/Kupującemu uiszczonej opłaty za Konsultacje.

8.12. W przypadku rezygnacji ze strony Użytkownika/Kupującego w terminie powyżej 8 dni z Konsultacji, istnieje możliwość jednorazowego wyznaczenia zastępczego, drugiego, dogodnego dla obydwu Stron terminu z zastrzeżeniem, że w przypadku chęci ponownej rezygnacji lub zmiany terminu przez Użytkownika/Kupującego zapisy pkt. 8.11 przestają być wiążące i w takiej sytuacji uiszczona opłata nie zostanie Użytkownikowi/Kupującemu zwrócona.

8.13. W przypadku nieuczestniczenia przez Użytkownika/Kupującego w zakupionych Konsultacjach bez wcześniejszego poinformowania Administratora/Sprzedawcy, Użytkownikowi/Kupującemu nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek kwoty za zakupioną Usługę.
8.14. Postanowienia z ust. 8.11 nie dotyczą Konsumentów.

8.15. Użytkownik/Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy (rezygnacji z Konsultacji, Warsztatu, Szkolenia) bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia na adres mailowy Administratora/Sprzedawcy przed upływem terminu. Zastrzeżenie jednak znajdują postanowienia pkt 7.7 Regulaminu.

8.16. Zwrot uiszczonej płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Konsumenta od Umowy.

8.17. Administrator/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany umówionych terminów Konsultacji w przypadku wystąpienia siły wyższej, niezależnej od Administratora/Sprzedawcy i na której skutki Administrator/Sprzedawca nie ma wpływu. W takiej sytuacji Administrator/Sprzedawca poinformuje Użytkownika/Kupującego o odwołaniu terminu spotkania i ustalony zostanie najbliższy dogodny i możliwy termin realizacji Usługi dla obydwu Stron.

8.18. Zasady dotyczące szkoleń oraz warsztatów zostaną określone niezwłocznie przed pojawianiem się danych Usług w ofercie Sklepu.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

9.1. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty bez uprzedzenia.

9.2. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty. Proces ten może trwać, w zależności od wybranego sposobu płatności, od kilku sekund do kilku dni.

9.3. Administrator/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail, adresem do korespondencji, numerem telefonu, podanych przez Użytkownika/Kupującego.

9.4. Od momentu rozpoczęcia pobierania i zapisywania Produktu na dysku urządzenia, Użytkownik/Kupujący nie ma prawa żądać zwrotu środków za zakupiony produkt cyfrowy.

9.5. Realizacja zamówienia dla Produktów drukowanych rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

9.6. Bon promocyjny oferowany w formie cyfrowej lub drukowanej dotyczący oferty Sklepu obejmujący zniżki promocyjne na Usługi i Produkty nabywany jest na zasadach ogólnych wskazanych wyżej. Po dokonaniu zakupu Użytkownik/Kupujący otrzyma wersję cyfrową lub drukowaną, jeśli jest to bon w formie prezentu. Voucher jest ważny przez 365 dni licząc od dnia zakupu.

9.7. Bon podarunkowy o określonej wartości na wskazaną Usługę lub Produkt, zgodnie z obowiązującą aktualną ofertą Sklepu nabywany jest na zasadach ogólnych wskazanych wyżej. Po dokonaniu zakupu Użytkownik/Kupujący otrzyma wersję cyfrową lub drukowaną, jeśli jest to bon w formie prezentu. Voucher jest ważny przez 365 dni licząc od dnia zakupu.

9.8. W celu realizacji bonu promocyjnego należy skontaktować się drogą mailową z Administratorem/Sprzedawcą, przesłać otrzymany bon w wersji elektronicznej wraz z potwierdzeniem nabycia i pisemne wskazanie, na jaki Produkt lub Usługę Użytkownik/Kupujący chce zrealizować Voucher. W zależności od rodzaju bonu oraz:

a/ wybranego Produktu – nastąpi przesłanie Użytkownikowi/Kupującemu faktury pomniejszonej o dany rabat, a w dalszej kolejności nastąpi realizacja Zamówienia,

b/ wybranej Usługi – udostępniony zostanie kalendarz on-line, w którym Użytkownik/Kupujący zdeklaruje termin realizacji bonu podarunkowego.

9.9. Vouchery są jednokrotnego użytku i nie mogą być wykorzystywane ponownie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem/Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem/Sprzedawcą a Użytkownikiem/Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora/Sprzedawcy. 

10.4. Administrator/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed dniem wprowadzenia zmian. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich publikacji na Stronie Administratora/Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 marca 2024 r..

   Copyright © 2024 by Fabryka Architektury Ewa Czerwińska 


   ARCHI.inspiracje:    Facebook    I    Instagram    I    Linkedin